1) Veri Sorumlusu

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı (İHSDA ya da Ağ), insan haklarını savunmanın evrensel bir hak olduğundan hareketle, insan hakları savunucularına yönelik tüm baskıların takipçisi olmak, kendi aralarında haberleşme ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çok sayıda insan hakları örgütünün oluşturduğu bir yapıdır. 2019 yılında kurulan Ağ’ın  bileşenleri: Uluslararası Af Örgütü, Civil Rights Defenders, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kırkayak Kültür Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu, Research Institute on Turkey, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Derneği, Turkey Litigation Support Project, Kültür Forumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yurttaşlık Derneği’dir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı temsilen veri sorumlusu Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu MLSA’nın dernek merkezi İstanbul’dadır. Adresi Gümüşsuyu Mh. İnönü Cd. No:59/5 Ankara Palas Beyoğlu/İstanbul’dur.

Veri sorumlusu MLSA’nın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur.2

2) Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amacımız

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı temel olarak periyodik e-bülten, etkinlik ve duyuruların yaygınlaştırılması faaliyetleri paralelinde ve bu faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde, Anayasa’da öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır. Bu kapsamda;

 • Faaliyet alanlarımızdaki çeşitli gelişmeleri ele alan e-bültenlerimizi paylaşmak,
 • Faaliyetlerimize dair davet ve bilgilendirme amaçlı mesaj ve mailler göndermek,
 • Davetli ve katılımcılara bilgi vermek ve bilgi almak için ulaşmak,
 • Etkinliklerin kapsamı doğrultusunda haberleşme araçlarıyla iletişime geçmek, 
 • Çalışmalarımızın paydaşları, katılımcıları ve hizmet veren sözleşme tarafları ile iletişime geçmek,
 • İHSDA’nın düzenlediği her türlü etkinlik ve toplantıların katılımcıları ile iletişime geçmek amaçlarıyla kişisel veriler işlenir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz MLSA’nın veritabanında işlenecek ve toplanacaktır. Fakat İHSDA, işlenen kişisel verilerinizi; yalnızca ağ faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yurtiçinde ve yalnızca bu faaliyetlerin iletişiminde sorumlu çalışan kişilerle paylaşır.  Bunun dışında yurtiçinde ya da yurtdışında kişisel verileriniz hiçbir kişiye ya da kuruma aktarılmayacaktır.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İsim; soyisim; e-mail adresinden oluşan kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda; bu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi vebuna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6) Soru ve talepleriniz için

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı  olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sorumlusuna info@ihsda.org adresine elektronik posta ile ya da veri sorumlusu MLSA’nın yukarıda belirtilen adresine posta ile taahhütlü ya da bizzat gelerek iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

E-posta yoluyla iletilecek soru ve taleplerde e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başvuru” yazılması gerekmektedir.

Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

İletişim ve Başvuru Adresi:  
Gümüşsuyu Mh. İnönü Cd. No:59/5 Ankara Palas

Beyoğlu/İstanbul

info@medyavehukuk.org

KVKK hakkında daha fazla bilgi
http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

* İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı oluşturan bileşenlerden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak belirlenmiştir.